This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
ACCEPT
 • โครงการ
 • เกี่ยวกับเรา
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข่าวและโปรโมชั่น
 • ติดต่อเรา
 • สมัครงาน
 • หน้าหลัก / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/04/2563
  จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 521
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 25.01
  ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/04/2563 ประเภท : XM
  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 743
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 18.23
  ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % ร้อยละ
  1. นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ 418,715,898 37.29
  2. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ 295,065,150 26.27
  3. นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์ 50,934,367 4.54
  4. นาย ชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์ 49,119,129 4.37
  5. นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร 46,990,453 4.18
  6. นาย สาโรจน์ อัศวพรชัย 43,703,111 3.89
  7. นาย จตุรงค์ ธนะปุระ 33,438,430 2.98
  8. นาย เสรี โอจรัสพร 31,619,129 2.82
  9. นาย พุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ 31,619,129 2.82
  10. DBS BANK LTD 30,000,000 2.67
  11. นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ 30,000,000 2.67
  12. นาย เทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ 15,613,200 1.39
  13. นาย ธัญญวัฒน์ เตวชิระ 5,779,500 0.51