This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
ACCEPT
 • โครงการ
 • เกี่ยวกับเรา
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข่าวและโปรโมชั่น
 • ติดต่อเรา
 • สมัครงาน
 • หน้าหลัก / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / จรรยาบรรณบริษัท

  จรรยาบรรณบริษัท

  บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อยคือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด