This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
ACCEPT
 • โครงการ
 • เกี่ยวกับเรา
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข่าวและโปรโมชั่น
 • ติดต่อเรา
 • สมัครงาน
 • หน้าหลัก / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

  นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

  บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ตระหนักดีว่า การคอร์รัปขั่นส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ความสามารถในการแข่งขัน และอาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย