This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
ACCEPT
 • โครงการ
 • เกี่ยวกับเรา
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข่าวและโปรโมชั่น
 • ติดต่อเรา
 • สมัครงาน
 • อัปเดตล่าสุด 1 ก.ค. 65, 23:35:41
  STOCK PRICE
  LAST PRICE
  2.22
  CHANGE (%)
  -
  HIGH
  2.26
  LOW
  2.22
  รายงานประจำปี 2564
  ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2564
  ดาวน์โหลด
  MD&A ประจำปี 2564
  ดาวน์โหลด
  Company Snapshot
  เดือนธันวาคม 2564
  ดาวน์โหลด

  บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

  ข่าวสารล่าสุด
  20 เม.ย. 65
  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
  20 เม.ย. 65
  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  แจ้งปรับโครงสร้างการถือหุ้น
  20 เม.ย. 65
  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เดิม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ใหม่ เนื่องจากมีการเพิ่มวาระเรื่องการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
  20 เม.ย. 65
  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  ชี้แจงเหตุผลการลาออกของกรรมการบริษัทตามที่ได้มีข่าวในสื่อออนไลน์
  20 เม.ย. 65
  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
  18 เม.ย. 65
  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข)